สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล
King10
1
640603-01-001
ไวรัสโคโรน่า1
ไวรัสโคโรน่า2
ไวรัสโคโรน่า 3
ไวรัสโคโรน่า4
วันเทศบาล 2567-3
ท้องถิ่นรักษ์โลก
EIT แบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
001
งดเหล้า นอกพรรษา
พกถุงผ้า
No-Gift-Policy-2566
จังหวัดอุดรธานี กวาดล้างยาเสพติด
เกียรติบัตรส่งเสริมคุณธรรมฯ
เกียรติบัตร
สรภัญญะฯ (11)
previous arrow
next arrow
Shadow

กิจกรรมเทศบาล

วีดิทัศน์เทศบาล

🔹 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
🔹 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
🔹 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
🔹 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
🔹 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
🔹 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
🔹 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
🔹 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
🔹 รายงานทางการเงิน
🔹 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
🔹 การตรวจสอบรายการการเงินสำหรับปีสิ้นสุด
🔹 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
🔹 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ

🔹 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
🔹 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
🔹 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
🔹 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
🔹 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
🔹 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
🔹 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
🔹 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
🔹 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
🔹 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
🔹 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ITA AWARDS 2022

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี   ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้คะแนนระดับ AA จากการประเมิน ITA ประจำปี 2565 เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ITA ระดับ AA ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ระบบเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ในรูปแบบ RSS​

สำนักงานเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ

ข้อมูลติดต่อ​

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เลขที่ 191 หมู่ 11 ถนนอุดร-ขอนแก่น
ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41330
โทร. 042-295609 โทรสาร: 042-295609
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-241255
e-mail : saraban_04410103@dla.go.th https://nonsong-namkham.go.th

Our Visitor

0 7 4 6 1 2
Views Today : 16
Views Yesterday : 114
Views Last 7 days : 429
Views Last 30 days : 1435
Views This Month : 818
Views This Year : 9186
Total views : 20982
Who's Online : 0