ประกาศราคากลาง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศเชิญชวน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม