นายปัญญา พรมแสนปัง
ประธานสภา
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทรศัพท์ 092-4156544

นายสุริยา แก้วไตรรัตน์
รองประธานสภา
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทรศัพท์ 087-0276078

นางสมพักตร์ อ้อหิรัญ
เลขานุการสภา
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทรศัพท์ 089-9447584

นายไพโรจน์ กองสีหา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 062-2282967

นายพัลลภ ครสวรรค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 093-5214564

นางพิสมัย สาระรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 094-2783845

นายสมพงษ์ อุทาภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 091-8472649

นางสมพักตร์ อ้อหิรัญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 089-9447584

นายประเสริฐ ผดุงสันต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 099-6651308

นายสุริยา แก้วไตรรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 087-0276078

นายเอกพงษ์ นาสุริวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 083-3499237

นายรัตนบัลลังก์ เพชรเงินคำแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 082-5842836

นายนิคม ใจชอบงาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 093-4927400

นายสุพรรณ์ แพงงา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 086-2189295

นางสมหมาย จันทร์ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 084-7989285

นายปัญญา พรมแสนปัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 092-4156544

นายโยธิน ศรีอินทร์มนต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 081-8248198

นายทองใส เฉลิมแสน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 093-5758579

นายบุญเลิศ บังนิไกร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 099-4273095

นายกมลรัตน์ นาสมยนต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 087-5806802

นายพรพล ชวนอาจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 081-9651814