สมาชิกสภาเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ

       
   

นายปัญญา พรมแสนปัง

ประธานสภา
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทรศัพท์ 092-4156544
   
     

นายไพโรจน์ กองสีหา

รองประธานสภา
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทรศัพท์ 062-2282967
     

นางสมพักตร์ อ้อหิรัญ

เลขานุการสภา
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทรศัพท์ 089-9447584
   

นายไพโรจน์ กองสีหา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 062-2282967
 

นายพัลลภ ครสวรรค์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 093-5214564
 

นางพิสมัย สาระรัตน์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 094-2783845
   

นายสมพงษ์ อุทาภักดี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 091-8472649
 

นางสมพักตร์ อ้อหิรัญ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 089-9447584
 

นายประเสริฐ ผดุงสันต์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 099-6651308
   

นายสุริยา แก้วไตรรัตน์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 087-0276078
 

นายเอกพงษ์ นาสุริวงษ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 083-3499237
 

นายรัตนบัลลังก์ เพชรเงินคำแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 082-5842836
   

นายนิคม ใจชอบงาม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 093-4927400
 

นายสุพรรณ์ แพงงา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 086-2189295
 

นางสมหมาย จันทร์ศิริ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 084-7989285

 

   

นายปัญญา พรมแสนปัง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 092-4156544
 

นายโยธิน ศรีอินทร์มนต์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 081-8248198
 

นายทองใส เฉลิมแสน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 093-5758579
   

นายบุญเลิศ บังนิไกร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 099-4273095
 

นายกมลรัตน์ นาสมยนต์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 087-5806802
 

นายพรพล ชวนอาจ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 081-9651814