เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เลขที่ 191 หมู่ 11 ถนนอุดร-ขอนแก่น
ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41330
โทร. 042-295609 โทรสาร: 042-295609
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-241255
e-mail : saraban_04410103@dla.go.th
https://nonsong-namkham.go.th