ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ

ได้แก่ อาหารแปรรูป ดอกไม้ประดิษฐ์ ขนมแปรรูป ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก สินค้าหัตถกรรม