เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาล  เป็นเทศบาลตำบล  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 41 ก. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2542 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และเทศบาลได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 21  กันยายน  2549  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2549

สภาพทั่วไปของเทศบาล

ที่ตั้ง

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ  ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลโนนสูง  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ทางทิศใต้ 16 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ  6.1  ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   บ้านชัยพร หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  บ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ 6  และบ้านหนองตะไก้  ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ทิศใต้            ติดต่อกับ  บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 1  และบ้านหนองตะไก้น้อย  หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับบ้านหนองหิน หมู่ที่ 8  ตำบลหนองไผ่  และบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 

ตราสัญลักษณ์

cropped-LOGO100px.jpg