–  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

       –  จัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

       –  จัดให้มีน้ำสะอาดหรือระบบประปา

       –  จัดให้มีการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัด

           มูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

       –  จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

       –  จัดให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และการสาธารณสุข

       –  จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ และควบคุมการฆ่าสัตว์

       –  จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

       –  จัดให้มีการศึกษา

       –  จัดให้มีการส่งเสริมการกีฬา

       –  จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

       –  จัดให้มีการบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

         จัดให้มีการบำรุง รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น

       –  จัดให้มีการบำรุงและส่งเสริมการลงทุน

       –  จัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน

       –  พัฒนาการบริหาร การจัดการ เทศบาลให้มีประสิทธิภาพ