หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ

       
   

ส.ต.อ.กงจักร ลือหาญ

ปลัดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทร 081-1718895
   
   

 

   
 

 

 

นางสาวอัจฉรา นาคทน

รองปลัดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทร 084-6013398
 

 

 

นางวรยา ฤิทธิมหา

หัวหน้าสำนัดปลัด
เบอร์โทร 086-8526298

 

 

 

 

 

 

 

นางเนตรดาว ชูชาวนา

ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 083-3446611
 

นายพิชัย หนูกลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 089-5694752
 

นางสมบัติ เหล่าชุมพล

ผู้อำนวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร 042-295609

 

 

 

 

 

 

 

นายพิชยะ บรรณสาร

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร 081-2620801
 

นางปราณี อุทัยบาล

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เบอร์โทร 081-7393605
 

นายเดชา ศรีปิดตา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร 086-6305057