ส.ต.อ.กงจักร ลือหาญ
ปลัดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทร 081-7178895

นางสาวอัจฉรา นาคทน
รองปลัดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทร 084-6013398

นางวรยา ฤิทธิมหา
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 086-8526298

นางเนตรดาว ชูชาวนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 083-3446611

นางอุทัยวรรณ ใจมั่น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร 097-3429993

นายพิชัย หนูกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 089-5694752

นางสมบัติ เหล่าชุมพล
ผู้อำนวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร 042-295609

นางจารุณี โยเหลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร 090-6993195

นางปิยะดา สายพรหม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เบอร์โทร 080-4101633