กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลเมืองโนสูง-น้ำคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการ ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน ผู้แทนภาคประชาชน ประชาชน เป็นกรรมการ ซึ่งผลการประชุมได้มีมติเห็นชอบโครงการที่ได้เสนอ