1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร