เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ

เลขที่ 191 หมู่ 11 ถนนอุดร-ขอนแก่น

ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง

จังหวัดอุดรธานี 41330

โทร. 042-295609 โทรสาร: 042-295609

e-mail : 4410101@dla.go.th