ผู้บริหารเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ


 

 

 

 
 

 

นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์

นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทรศัพท์ 084-6860976

 

 
         
   

นายอุดร สมต้น

รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 089-5766767
 

ร้อยตรีเร่งชัย หล้าจันท์

รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 094-2979561
 

นางสะอาด แก้วกิ่ง

รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 081-3801163
   

นางสุจิตรา ราญจิตต์

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 081-9342248
 

นางจงจิตร อืสเทอบือ

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 094-2905952
 

นายสุพจน์ ทิพชาติ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 083-4632772

 

       
   

นายปัญญา พรมแสนปัง

ประธานสภา
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทรศัพท์ 092-4156544
   
     

นายไพโรจน์ กองสีหา

รองประธานสภา
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทรศัพท์ 062-2282967
     

นางสมพักตร์ อ้อหิรัญ

เลขานุการสภา
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทรศัพท์ 089-9447584