นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์
นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ

เบอร์โทรศัพท์ 084-6860976

นางสุจิตรา ราญจิตต์
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 081-9342248

นายพีระพงษ์ พรมสอน
รองนายกเทศมนตรี

เบอร์โทรศัพท์ 091-8648955

นางสะอาด แก้วกิ่ง
รองนายกเทศมนตรี

เบอร์โทรศัพท์ 081-3801163

นางจันแดง มีราช
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เบอร์โทรศัพท์ 080-0792487

นายสุพจน์ ทิพชาติ
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เบอร์โทรศัพท์ 083-4632772

นายจำเริญ สมศรีใส
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 086-2341326

นายปัญญา พรมแสนปัง
ประธานสภา
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทรศัพท์ 092-4156544

นายสุริยา แก้วไตรรัตน์
รองประธานสภา
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ

เบอร์โทรศัพท์ 087-0276078

นางสมพักตร์ อ้อหิรัญ
เลขานุการสภา
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ

เบอร์โทรศัพท์ 089-9447584