นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์
นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ

เบอร์โทรศัพท์ 084-6860976

นายอุดร สมต้น
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 089-5766767

นางสุจิตรา ราญจิตต์
รองนายกเทศมนตรี

เบอร์โทรศัพท์ 081-9342248

นางสะอาด แก้วกิ่ง
รองนายกเทศมนตรี

เบอร์โทรศัพท์ 081-3801163

นางจงจิตร อืสเทอบือ
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เบอร์โทรศัพท์ 094-2905952

นายสุพจน์ ทิพชาติ
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เบอร์โทรศัพท์ 083-4632772

นายเจริญ สีสมใส
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายปัญญา พรมแสนปัง
ประธานสภา
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทรศัพท์ 092-4156544

นายไพโรจน์ กองสีหา
รองประธานสภา
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ

เบอร์โทรศัพท์ 062-2282967

นางสมพักตร์ อ้อหิรัญ
เลขานุการสภา
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ

เบอร์โทรศัพท์ 089-9447584