1101-นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง

2102-นักบริหารงานการคลังต้น-สูง 

2103-นักบริหารงานช่างต้น-สูง

2104-นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้น-สูง

2105-นักบริหารงานสวัสดิการสังคมต้น-สูง

2107-นักบริหารงานการศึกษาต้น-สูง

3105-นิติกรปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

3301-นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

3606-นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

3701-วิศวกรโยธา

3803-นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส

4201-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

4203-เจ้าพนักงานพัสดุ

4701-นายช่างโยธา

4805-จพง.ป้องกันปฏิบัติงาน-อาวุโส