ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 146-180 คน เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)