โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2566

วันนี้ (21 มี.ค. 66) เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้รับเกียรติจากนายประทีป ดอกวารี ผอ.กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ โดยมี นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ เป็นประธานพิธีเปิด

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ นำโดยนายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน ผู้แทนภาคราชการ ประชาชน เป็นกรรมการ โดยประชุมในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และเห็นชอบผลการติดตามและประเมินผลพัฒนา

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2564

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประชาคมท้องถิ่น ของ เทศบาลเมืองโนนสูงน้ำคำ ปี พ.ศ. 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประชาคมท้องถิ่น ของ เทศบาลเมืองโนนสูงน้ำคำ ปี พ.ศ.2563
1. คณะสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง