เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 มิถนายน 2566 ณ หอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เพื่อเป็นการทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล และปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล โดยได้รับความร่วมเป็นอย่างดีจากผู้แทนประชาคม ซึ่งประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในพื้นที่