นางวรยา ฤิทธิมหา
หัวหน้าสำนัดปลัด 

นางพานิชย์  คำมี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางวรรณกมล ไชยธรรมมา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางวิไลรัตน์  ศรีวัฒนทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายจำเริญ  ภูผิวเดือน
หน.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางเอมอร ศรีชัยปัญหา
เจ้าพนักงานธุรการ

พ.อ.อ.สุทธิศักดิ์ ราชหงษ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ

จ่าโทกฤษฎี  พันสิ่ว
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นางสาวนฤมล นาสมใจ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางพรสวรรค์  แก้วกิ่ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายภานุวัฒ  ทองพล
คนงานทั่วไป

นางสาวชิดตะวัน ผดุงสันติ
คนงานทั่วไป