บุคลากรสำนักปลัด

ส.ต.อ.กงจักร ลือหาญ

ปลัดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
 

 

นางสาวอัจฉรา นาคทน

รองปลัดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ 
 

 

นางวรยา ฤิทธิมหา

หัวหน้าสำนัดปลัด
 

 

นางสาววิภาภรณ์ ลือดี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 

 

นายจำเริญ ภูผิวเดือน

หัวหน้าฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 

 

นางพานิช คำมี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

 

นางวิไลรัตน์ ศรีวัฒนทรัพย์

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
 

 

พ.อ.อ.สุทธิศักดิ์ ราชหงส์

นิติกรชำนาญการ
 

 

จ่าโทกฤษฎี พันสิ่ว

เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน
 

 

นายสมพักตร์ คำพุทธ

พนักงานขับรถยนต์
 

 

นางเอมอร สีชัยปัญหา

เจ้าพนักงานธุรการ