นางวรยา ฤิทธิมหา
หัวหน้าสำนัดปลัด 

นางพานิชย์  คำมี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางวิไลรัตน์  ศรีวัฒนทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายจำเริญ  ภูผิวเดือน
หน.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวชิดตะวัน ผดุงสันติ
ลูกจ้างประจำ

พ.อ.อ.สุทธิศักดิ์ ราชหงษ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ


นางพรสวรรค์  แก้วกิ่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายภานุวัฒ  ทองพล คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)

นางสาวชิดตะวัน ผดุงสันติ
คนงานทั่วไป