นางสมบัติ เหล่าชุมพล
ผู้อำนวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสมศรี อ่อนคำ
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข

นางสาวรุ่งพร วงษ์เดิม
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นางสาววรัญญา พรมศรีารณสุข

นางสาวธนิษฐา สังข์สีมา

นางสาวฉันทพร ขอนยาง

นายอุ๊ด ถีวุฒิตา
พนักงานขับรถยนต์

นายพรชัย ศิริสุทธิ

นางสุดใจ นนทศาสตร์

นายคำใหม่ ประเสริฐสังข์

นายทวี สาธุการ

นายทานิน ไชยสิทธิ์

นายนิรันดร์ ดินเมืองชล

นายบุญศักดิ์ วรรณพันธ์

นายพงษ์ศักดิ์ ครสวรรค์
คนงานทั่วไป

นายมงคล อินทร์อุ่นโชติ

นายวรินทร์ชัย ไทยโคกศรี

นายวิรัตน์ วิชัย

นายสนั่น ชาลือ

นายอำนาจ คงหอม