บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสมบัติ เหล่าชุมพล

ผู้อำนวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม 
   

นางสมศรี อ่อนคำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
   

นางสาวรุ่งพร วงษ์เดิม

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
   

นางสาววิมล วงษ์เชียงเพ็ง

พนักงานจ้าง
 

 

นายวิรัตน์ วิชัย

พนักงานขับรถยนต์