ออกจากระบบ

นางอุทัยวรรณ ใจมั่น

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
   

นางสาวอัณศยา พรรณงาม

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
   

จ.อ.มนตรี รักน้ำเที่ยง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
 

 

ส.อ.ธนบูลย์ ดวงมาลัย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

 

นางนริสรา หินพรม

พนักงานจ้าง