นางอุทัยวรรณ ใจมั่น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวอัณศยา พรรณงาม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
จ.อ.มนตรี รักน้ำเที่ยง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
ส.อ.ธนบูลย์ ดวงมาลัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางนริสรา หินพรม
พนักงานจ้าง