บุคลากรกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางปราณี อุทัยบาล

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   

นางสาวฉวีวรรณ ศรีทำบุญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   

นางสาวปวีณา กัลยา

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 

 

นางวัลลภา ชมภู

พนักงานจ้าง