นางปิยะดา สายพรหม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาวนิลวรรณ วัฒนเศรษฐ์โชติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวปวีณา กัลยา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวกนกวรรณ ขันตีกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายพีรกวินทร์ ดอยสูงสง่า
คนงานทั่วไป

นางวัลลภา ชมภู
คนงานทั่วไป

นายต่อสกุล เทพประสิทธิ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน