บุคลากรกองช่าง

นายพิชัย หนูกลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวีระภาส ช่างคำ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายฉัตรชัย พันธุวาปี

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายวิชัย แสนสิงห์

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

นายมนูญ พิมศรี

นายช่างโยธาอาวุโส

นางสุภาพร ราชหงษ์

พนักงานจ้าง

นางสาววนิดา สีดาเสถียร

คนงาน

นายวัชรินทร์ ชาลือ

พนักงานจ้าง

นายไชยา เรืองเดช

คนงาน

นายจักรกริช แสนศรีเมือง

คนงาน

นายธวัชชัย ดวงมณี

คนงาน

นายณรงศักดิ์ มหาพินิจ

คนงาน

นายกิตติศักดิ์ พรานประเสริฐ

คนงาน

นายจักกฤษณ์ ทองดี

คนงาน