นายพิชัย หนูกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวีระภาส ช่างคำ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายวิชัย แสนสิงห์
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

นายมนูญ พิมศรี
นายช่างโยธาอาวุโส

นางสุภาพร ราชหงษ์
คนงานทั่วไป

นางสาววนิดา สีดาเสถียร

นายจักรกริช แสนศรีเมิอง
คนงานทั่วไป

นายธวัชชัย ดวงมณี