นางเนตรดาว ชูชาวนา

ผู้อำนวยการกองคลัง
 

 

นางฉวีวรรณ หีบแก้ว

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 

 

นางสาวนงเยาว์ หลักตา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 

 

นางสาวเพลินจิตร หนูคล่องแคล่ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

 

นางสาวนภัสญาส์ ไชยคำ

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 

 

นางสาวนิรมล อ่อนบำรุง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 

 

 

 

 

นางนวลประกาย สุวรรณรัตน์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 

 

นางสุภาพร มโนเอื้อ

ลูกมือแผนที่ภาษี
 

 

นายสมคิด ครบุรี

พนักงานจ้าง
 

 

นายโกวิทย์ ภูมิลา

พนักงานจ้าง
 

 

 

 

นางสาวพิกุล พิมศรี

คนงาน
 

 

นางสาวมนิดา อามาตย์

คนงาน