บุคลากรกองการศึกษา

นายเดชา ศรีปิดตา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นางพัฒนา ดวงมณี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

นางสาวกลัยา ไชยราช

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวจารุวรรณ อุดรเขตต์

พนักงานจ้าง

นางสาวกันตพร กางทอง

พนักงานจ้าง

 

นางสาวประเทืองทอง หลีเกษม

พนักงานจ้าง

นางยุคลธร ลุนศรี

พนักงานจ้าง

นางสาวภัชชิรา โคตรมาตร

พนักงานจ้าง

นางศิริกร กอรัตน์

พนักงานจ้าง

นางจันตรี ภูบ้านหม้อ

แม่บ้าน