นางจารุณี โยเหลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางพัฒนา ดวงมณี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

สิบเอกสุรินทร์ อินทวิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางศิริกร กอรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุกานดา ดวงมณี

นางสาวจารุวรรณ อุดรเขตต์
คนงานทั่วไป