วันนี้เวลา 09.30 น. สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ได้ลงพื้นที่สำรวจรับฟังความเห็นจากภาคประชาขนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ในส่วนของโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 หมู่ 2 ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี