ระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2566 เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2566 โดยวันนี้ได้เริ่มหมู่ที่ 2 เป็นวันแรก ประกอบด้วย ชุมชนน้ำคำ เย็นนำคำ นาคะวิชัย บูรพา และรุ่งอรุณ