วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 กองสวัสดิการและสังคม ได้มีการเลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ โดยเทศบาล ฯ ได้เล็งเห็นว่าสภาเด็กและเยาวชน เป็นองค์กรของเด็กและเยาวชนตามกฎหมายที่เปิดโอกาส ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาด้านต่างๆผ่านกระบวนการ เรียนรู้จากสภาเด็กและเยาวชน เช่นการทำงานเป็นทีม การมีภาวะ ผู้นำ ผู้ตามที่ดี การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์งานจิตอาสา เป็นต้น