การถ่ายทำวีดีทัศน์กิจกรรมชมรมส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เพื่อการมีส่วนรวมของชุมชน ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ตามพันธกิจที่เทศบาลได้ให้ไว้ให้ชุมชนเกิดความน่าอยู่ ร่วมใจพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล