วิสัยทัศน์ (VISION)

“ปฏิบัติงานด้วยจิต  ประสานความคิดด้วยใจ  พัฒนาคน  พัฒนางาน  เพื่อสนองความต้องการของประชาชน”

 

สำนักปลัดเทศบาล  แบ่งการบริหารงานภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้

๑. ฝ่ายอำนวยการ

๑.๑. งานธุรการและงานสารบรรณ

๑)  งานสารบรรณของเทศบาล

๒)  งานพัสดุกอง

๓)  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง  ๆ

๔)  งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

๕)  งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

๖)  งานตรวจสอบ  และแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

๗)  งานราชพิธี และรัฐพิธี

๘)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศเทศบาล

๙)  งานจัดทำ ฎีกาเบิก-จ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆ และฎีกาต่างๆ ของ    สำนักปลัดเทศบาล

๑๐)  งานกิจการสภา

๑๑)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     ๑.๒  งานการเจ้าหน้าที่ 

๑) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

๒)  งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ

๓)  งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก

๔)  งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

๕)  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

๖)  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

๗)  งานอนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง

๘)  งานพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อการขอรับทุนการศึกษา

๙)  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง  การให้บำเหน็จความชอบเป็นการพิเศษ

๑๐)  งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง

๑๑) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

๑๒)  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์

๑๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      ๑.๓  งานจัดการเลือกตั้ง

๑)  งานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

๒)  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่าง ๆ

๓)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

. ฝ่ายปกครอง

     งานทะเบียนราษฎร และงานบัตรประจำตัวประชาชน 

๑) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

๒) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง

๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

.   ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 

      ๓.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

๒) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

๓) งานวิเคราะห์และพิจารณา  ทำความเห็น  สรุป  รายงาน  เสนอแนะ  รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย

๔) งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง  ๆ

๕) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๖) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

๗) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

๘) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันต่าง ๆ

๙) งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     ๓.๒ งานเทศกิจ  

๑) งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร่  แผงลอย  รวมทั้งกิจการค้าที่   น่ารังเกียจ  และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๒) งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ  ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓) งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ

๔) งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย