วิสัยทัศน์ (VISION)

“มุ่งสู่การพัฒนาที่ได้มาตรฐาน  ประสานความร่วมมือ  ยึดถือแนวนโยบายการบริหาร  วิชาการทันสมัย  ใส่ใจการบริการ  บริหารงานระบบสารสนเทศ”

 

กองวิชาการและแผนงาน   แบ่งการบริหารงานภายในกองออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้  

 . ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

     ๑.๑  งานธุรการและงานสารบรรณ

๑) งานธุรการประจำกอง  จัดให้มีทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ  เอกสารทางราชการ   มีการรับลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือ  สมุดคุมฎีกา สมุดคุมและตัดยอดงบประมาณประจำปี ให้เป็นปัจจุบัน

๒) งานเดินเอกสารและเสนอแฟ้มงานต่าง ๆ /หนังสือแจ้งเวียนต่าง  จากส่วนราชการทั้งหนังสือภายนอกและภายในให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

๓) งานจัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ  เช่น  คำสั่ง ประกาศ  หนังสือราชการภายในและภายนอก  แบบฟอร์มต่าง ๆ  ที่จำเป็นต้องใช้ภายในกองวิชาการและแผนงาน

๔) งานจัดพิมพ์ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ในหมวดต่างๆ  ให้แก่ พนักงานเทศบาลฯ  ภายในกอง เช่น จัดพิมพ์ฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ฎีกาค่าเช่าบ้าน  ฎีกาค่ารักษาพยาบาล ฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และอื่น ๆ

๕) งานถ่ายเอกสารและจัดเรียบเรียงเอกสารหลักฐาน ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกองวิชาการและแผนงาน

๖) จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เอื้อต่องานสารบรรณ    เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์   เครื่องปริ้นเตอร์   เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร   แฟ้มงาน โต๊ะ  เก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน พร้อมจัดหา วัสดุประเภทสำนักงานและวัสดุอื่น ๆ  ที่จำเป็นไว้ใช้ประจำกองและและหมั่นตรวจตรา ดูแล บำรุง รักษา อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลา  หากชำรุดหรือเสียหาย  ต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

๗) จัดเก็บเอกสารของทางราชการให้เป็นระบบระเบียบ โดยเรียบเรียงให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการสืบค้น  เช่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนพัฒนาเทศบาล ๓ ปี ประกาศ  ระเบียบ คำสั่ง และหนังสือราชการภายนอกและภายใน หนังสือสั่งการประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๘) เปิด –ปิด  ไฟฟ้าภายในห้องทำงาน  และเครื่องใช้สำนักงานประเภทต่าง ๆ ของกองวิชาการและแผนงาน โดยคอยมั่นตรวจสอบดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทุกวันและตลอดเวลาที่จำเป็น

๙) งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ของเทศบาลฯ

๑๐) จัดทำทะเบียนควบคุมหลักฐานการเบิก –จ่าย พัสดุประจำปี / สมุดคุมยอดเงินงบประมาณ  สมุดคุมฎีกา  สมุดขออนุญาตเดินทางไปราชการ  และจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ประจำกองวิชาการและแผนงาน

๑๑) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     ๑.๒  งานบริการและเผยแพร่วิชาการและงานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น 

๑) งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเอกสารต่างๆ ของทางราชการและของ เทศบาลฯ

๒) งานเผยแพร่ข่าวสารและงานสนับสนุนผลงานและนโยบายของเทศบาลจังหวัด  และรัฐบาล

๓) งานเผยแพร่ศิลปะ  วัฒนธรรมของท้องถิ่น ของเทศบาลและจังหวัด

๔) งานศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน  หรือปัญหาขัดข้องต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไข  ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ

๕) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

๖) งานบริการสารสนเทศ/งานบริการอินเตอร์เน็ตตำบล/ชุมชน

๗) งานบริการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ

๘) งานบริการและเผยแพร่วิชาการทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

๙) งานพัฒนาวิชาการใหม่ๆ การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในหน่วยงาน/ดูแลและพัฒนาระบบเว็บไซด์เทศบาลฯ ให้มีกิจกรรม ผลงานตลอดจนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด

๑๐) งานรายการกิจการประจำปีของเทศบาลเมืองโนนสูง – น้ำคำ

๑๑) งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

๑๒) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๓ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์, งานนิติกรรมและสัญญา

๑) งานทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

) งานจัดทำนิติกรรม สัญญาต่าง ๆ

๓) งานสอบสวนข้อเท็จจริง   ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  รวมทั้งการร้องทุกข์หรือการอุทธรณ์

๔)  งานสอบสวนและเปรียบเทียบปรับ การกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ

๕) งานพิจารณาเทศบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๖) งานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ต่าง ๆ งานเกี่ยวกับคดีความ การฟ้องร้อง

๗) งานตรวจสอบข้อเท็จจริง  และรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับคดีความ การฟ้องร้องคดี เป็นต้น  เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

๘) งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๙)  งานชี้แจงข้อทักท้วงของ  ส.ต.ง. หรือหน่วยงานตรวจสอบอื่นร่วมกับกองคลัง

    ๑.๔  งานตราเทศบัญญัติ

๑) งานพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒) งานพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๓) งานด้านกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๔) งานตราเทศบัญญัติ

๕) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอก

.   ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

   .๑  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๑) งานรวบรวมวิเคราะห์  และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ

๒) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาและแผนดำเนินงาน ของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์การที่เกี่ยวข้อง

๓) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริหารสาธารณูปโภคหลัก

๔) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้  –  รายจ่าย  ของเทศบาลในอนาคต

๕) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี  งานจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๖) งานจัดทำแผนพัฒนาสามปี

๗) งานจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี

๘) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรเกี่ยวข้อง

๙)  งานประสานงานหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา  การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลตามแผน

๑๐)  งานจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑๑)  งานรวมรวม/วิเคราะห์ข้อมูล/สถิติต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดทำแผน

๑๒)  งานประชาคม/สำรวจความต้องการประชาชนในเขตเทศบาลฯ

๑๓)  งานจัดทำแผนชุมชน

๑๔)  งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑๕)  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๒  งานจัดทำงบประมาณ

๑) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆ  ทราบและดำเนินการ

๒) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ

๓) งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม /งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

๔) งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายรับ-รายจ่าย  การโอนรายการไปตั้งเป็นรายการใหม่ การจัดทำประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ

๕) งานตรวจสอบงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี

๖) งานศึกษาหาระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการและหลักฐานเกี่ยวกับรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

๗) งานสรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณ

๘) งานรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล/สถิติต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดทำงบประมาณ

๙) งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเทศบาล

๑๐) งานจัดทำรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร

๑๑) งานจัดทำระบบบันทึกบัญชีและงบประมาณของ อปท. (ระบบ E – LAAS)

๑๒) งานจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของอปท. (ระบบ  E – PLAN)

๑๓) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย