วิสัยทัศน์ (VISION)

“มุ่งพัฒนางานก่อสร้าง  ถูกต้องตามมาตรฐาน  ศรัทธางานเต็มที่  ตรวจสอบได้ทุกวิธี  สร้างเมืองนี้ให้น่าอยู่”

 

พันธกิจ (MISSION)

  1. งานสำรวจออกแบบงานก่อสร้าง (ถนน  สะพาน  รางระบายน้ำ  อาคาร  ฯลฯ)
  2. งานควบคุมและดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ
  3. การขออนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถนน / เคลื่อนย้ายอาคารในเขตเทศบาล  ขอเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
  4. การขอใช้แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย
  5. การขอติดตั้งโคมไฟฟ้า  ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
  6. การขอตัดไม้ยืนต้น
  7. การขอซ่อมบำรุงรักษาถนนหรือทางเท้า
  8. การขออนุญาตขุดดินหรือถมดิน
  9. การจัดสถานที่ในงานต่างๆ
  10. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

           กองช่าง  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ ฯลฯ งานการประมาณ การค่าใช้จ่ายตามโครงการ  งานควบคุมอาคาร   งานก่อสร้าง งานวิศวกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค   งานซ่อมบำรุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ  งานควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงในกิจการประปา จัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล   งานสวนสาธารณะ รวมถึงงานธุรการและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

 

กองช่าง แบ่งการบริหารงานภายในกองออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้

๑  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

๑.๑. งานธุรการและสารบรรณ

๑)   งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

๒)   งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล

๓)   งานตรวจสอบ และแสดงรายการที่เกี่ยวกับเอกสารสำคัญของกอง

๔)   งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกอง

๕)   งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียนของกอง

๖)   งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล

๗)   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ งานวิศวกรรม

๑)   งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม

๒)   งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

๓)   งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม

๔)   งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม

๕)   งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

๖)   งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียด   ทางด้านวิศวกรรม

๗)   งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม

๘)   งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

๙)   งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม

๑๐)   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๓ งานสถาปัตยกรรม

๑)   งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์

๒)   งานวางโครงการจัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

๓)   งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

๔)   งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย

๕)   งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม

๖)   งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม

๗)   งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม

๘)   งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

๙)   งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

๑๐)   งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรม                ต่าง ๆ

๑๑)   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  ๑.๔ งานผังเมือง

๑)   งานจัดทำผังเมืองรวม

๒)   งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ

๓)   งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด

๔)   งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์

๕)   งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง

๖)   งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ

๗)   งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง

๘)   งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง

๙)   งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

๑๐)   งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม

๑๑)   งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง

๑๒)   งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

๑๓)   งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

๑๔)   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒ ฝ่ายการโยธา

๒.๑ งานสาธารณูปโภค

๑)   งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่น ๆ

๒)   งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

๓)   งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า

๔)   งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่

๕)   งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

๖)   งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

๗)   งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา

๘)   งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา

๙)   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๒.๒ งานสวนสาธารณะ

๑)   งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ,สวนสัตว์,สวนหย่อม

๒)   งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

๓)   งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ

๔)   งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำ และขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ

๕)   งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ

๖)   งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์

๗)   งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์

๘)   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  ๒.๓  งานศูนย์เครื่องจักรกล

๑)   งานบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรกล

๒)   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  ๒.๔  งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

๑)      งานบำรุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

๒)      งานเกี่ยวกับการจัดสถานที่

๓)      งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 ๒.๕ งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย

๑)      งานตรวจสอบเกี่ยวกับระบบระบายน้ำ

๒)      งานระบบวางท่อ

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย