วิสัยทัศน์ (VISION)

“ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดระเบียบ  กฎหมาย  คำสั่ง  หนังสือสั่งการ  เบิกจ่ายเงินถูกต้อง  และรวดเร็ว  เก็บภาษีครบถ้วนถูกต้องและเป็นธรรม  จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า  และประหยัด”

พันธกิจ (MISSION)

“หน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวกับการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกา  การจัดทำบัญชีทุกประเภทและทะเบียนต่างๆ การจัดทำงบประมาณและการพัสดุของเทศบาล”

บทบาทหน้าที่ 

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน                                    งานพัฒนารายได้และงานพัฒนารายได้  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

กองคลัง    แบ่งการบริหารงานภายในกองออกเป็น  ๓  ฝ่าย ดังนี

๑  ฝ่ายบริหารงานคลัง

๑.๑  งานธุรการและงานสารบรรณ

๑)  งานธุรการประจำกองคลัง  โดยลงทะเบียนรับ-ส่ง  เอกสารทางราชการ

๒)  งานเสนอแฟ้ม/หนังสือเพื่อแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่/พนักงานภายในกองคลัง

๓)  งานพิมพ์เอกสารและจัดทำฎีกาต่าง ๆ

๔)  ตรวจสอบแฟ้มงานก่อนนำเสนอ  ผู้อำนวยการกองคลัง  และนำเสนอแฟ้มต่อผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปพิจารณา

๕)  งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวย ความสะดวกในด้านต่าง  ๆ ของเทศบาล

๖)  งานติดต่อประสานงานเกี่ยวกับประชุมสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

๗)  งานถ่ายเอกสารเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับกองคลัง

๘)  เปิด-ปิด  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องใช้สำนักงานอื่น ๆ ของกองคลัง  โดยมั่นตรวจสอบดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทุกวัน

๙)  จัดทำฎีกาเงินเดือน ค่าจ้างประจำ  เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง  งานจัดทำฎีกาเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

๑๐) จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินให้แก่บริษัท   ห้างร้าน  หน่วยงานต่าง ๆ  จากงานพัสดุและทรัพย์สินที่ส่งมอบหรือใบตรวจงานจ้างหรือใบตรวจรับพัสดุแล้วให้เบิกจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน

๑๑) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     ๑.๒  งานพัสดุและทรัพย์สิน

๑) งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ โดยวิธีต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙)  พ.ศ. ๒๕๕๓  โดย  วิธีสอบราคา  วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  วิธีพิเศษ  และวิธีกรณีพิเศษ  ของเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ  หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล   กองวิชาการและแผนงาน  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษาและกองสวัสดิการและสังคม

๒) งานจัดทำสัญญาซื้อ-ขาย, สัญญาจ้า’

๓) จัดทำทะเบียนเงินรับฝาก หลักประกันซอง หลักประกันสัญญา

๔) ตรวจสอบการคืนหลักประกันซอง หลักประกันสัญญา ให้แก่ผู้ค้ำประกันหรือ สัญญาภายใน ๑๕ วัน เมื่อผู้ค้ำประกันหรือคู่สัญญาได้พ้นจากข้อผูกพัน หรือ ข้อตกลงตามสัญญาแล้ว

๕) จัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และสรรพากรจังหวัด  ภายใน ๓๐ วัน  นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง

๖) แจ้งเวียนหนังสือเกี่ยวกับประกาศสอบราคา คำสั่ง สัญญาจ้าง นัดตรวจงานจ้าง และอื่นๆให้คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้รับทราบบทบาทหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งเทศบาลฯ

๗) ปิดประกาศเผยแพร่การประกาศและเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาและการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   โดยเปิดเผย ณ ป้ายปิดประกาศสำนักงานเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ รวมทั้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

(www. gprocurement.go.th)  ของจังหวัดอุดรธานี

๘) ส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารราคาไปยังผู้มีอาชีพค้าขายหรือรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง โดยทางไปรษณีย์จดหมายลงทะเบียน

๙) ส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อเผยแพร่ที่ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัดอุดรธานี

๑๐) งานจัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีของเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ

๑๑) งานควบคุมและจำหน่ายพัสดุของเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ

๑๒) งานควบคุมทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ตลอดจนวัสดุประเภทต่าง ๆ

๑๓) งานตรวจซ่อมบำรุง  วัสดุ  ครุภัณฑ์

๑๔) งานจัดทำรายงานเกี่ยวกับพัสดุและทรัพย์สินตามหนังสือสั่งการภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑๕) งานติดต่อประสานงานกับบริษัท/ห้างร้าน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๖) จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  ให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ตามความประสงค์ของหน่วยงานราชการ

๑๗) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   ๑.๓  งานการเงินและการบัญชี

๑)  งานเกี่ยวกับการรับรองเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  รวมแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้องและให้มีหน้าที่ลงลายมือชื่อในหลักฐานการรับเงินและการจ่ายเงินทุกฉบับ

๒) งานตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน เช่น  ใบสำคัญและฎีกาตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณรายจ่ายทุกส่วนราชการผู้เบิก

๓) งานหักภาษีเงินได้และนำส่งสรรพากรจังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔) งานประกันสังคมและนำส่งเงินสมทบประกันสังคมภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕) งานจ่ายเงินตามฎีกาที่ได้รับอนุมัติแล้ว

๖) งานเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทุกประเภท

๗) งานขออนุมัติเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย

๘) งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องของเอกสาร ใบสำคัญที่เบิกจ่ายพร้อมจัดเก็บ  ฎีกาตามรายงานการจัดทำเช็คและจัดเรียงที่ดำเนินการจ่ายเงินแล้วไว้เพื่อตรวจสอบ

๙)  งานขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิถอนเงินจากธนาคาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๐) งานบันทึกข้อมูล รวบรวมสถิติข้อมูลทั้งหมดของกองคลัง

๑๑) รายงานข้อทักท้วงของ ส.ต.ง. หรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ทำการ ตรวจสอบงานการเงิน และการบัญชีของเทศบาล

๑๒) งานสวัสดิการสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์,ธนาคารออมสิน,ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์,ฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างเทศบาล(ก.ฌ.) และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล  จำกัด  ให้แก่ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น,พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลและนำเงินเรียกเก็บ  นำส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑๓) จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  เงินคงเหลือประจำวัน

๑๔) จัดทำรายงานจัดทำเช็ค

๑๕) รับเงินและลงนามในใบนำส่งเงินพร้อมหลักฐานในการนำส่งเงินของแต่ละวันที่   งานพัฒนารายได้นำส่งให้งานการเงินและบัญชีและนำเงินรายได้นำฝากธนาคาร

๑๖) งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    ๑.๔  งานระเบียบการคลัง

๑) งานเกี่ยวกับการรับเงิน  การเบิกเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน    การเบิกจ่ายเงิน   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  รวมทั้งระเบียบและหนังสือสั่งการอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข้อง

๒) งานตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมิให้มีการจ่ายเงินเกินงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกปี

๓) งานร่าง โต้ตอบหนังสือ และเอกสารสำคัญต่างๆ ของทางราชการ

๔) งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางราชการ /บริษัท / ห้างร้าน  และหน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

๕) งานตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน/การนำส่งเงินรายได้

๖)  งานตรวจฎีกาจากหน่วยงานผู้เบิกที่ขอเบิกเงินจากหน่วยงานคลัง กองคลัง    เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ

๗) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

     ๑.๕  งานสถิติการคลัง

๑) รวบรวมสถิติรายได้ประเภทต่าง ๆ  เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒) งานบันทึกข้อมูล รวบรวมสถิติข้อมูลทั้งหมดของกองคลัง

๓) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

.๑ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๑) งานปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร มีดังนี้(ผ.ท. ๑, ๒,๓,๔,๕,๖,๙,๑๑,๑๒,๑๗)

๒) งานสำรวจตรวจสอบและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

๓) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน  รหัสที่ดินเจ้าของทรัพย์และชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๔และ ผ.ท.๕)

๔) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ

๕) งานการจัดทำรายงานประจำเดือน

๖) งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   ๒.๒ งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๑) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน

๒) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๓) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่

๔) งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

๕) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน

๖) งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สินและงานบริการข้อมูล

๗) งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี

๘) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓  งานพัฒนารายได้

    .๑ งานพัฒนารายได้

๑) งานศึกษาวิเคราะห์วิจัย  และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้

อื่น ๆ

๒) การวางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

๓) งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล

๔) งานวางแผนปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและการกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น

๕) ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น

๖) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

๗) จัดทำทะเบียนเงินรายรับ

๘) งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี

๙) จัดทำใบนำส่งเงินและใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินในวันที่มีการรับเงินของ  แต่ละวันและส่งมอบเงินที่ได้รับพร้อมหลักฐานในการนำส่งให้งานการเงินและบัญชี

๑๐)  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   ๓.๒  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

๑)  งานจดทะเบียนพาณิชย์  ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. ๒๔๙๙  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้แก่เทศบาลตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  อด ๐๐๓๗.๓/๔๗  ลงวันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๔

๒)  เก็บแฟ้มเอกสารทะเบียนพาณิชย์ที่รับโอนจาก  อบจ.

๓)  จัดเตรียมแบบพิมพ์  ตรายาง  ที่ใช้สำหรับการจดทะเบียนพาณิชย์

๔)  จัดเตรียมอุปกรณ์  เครื่องใช้สำหรับจดทะเบียนพาณิชย์  เช่น  เครื่องพิมพ์ดีด  แฟ้มสำหรับเก็บค่าขอจดทะเบียนพาณิชย์

๕) จัดทำรายงานทะเบียนพาณิชย์นำส่งให้สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ทุกเดือนภายในระยะเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน