วิสัยทัศน์ (VISION)

“จัดการศึกษาทุกระบบ  บูรณาการวิถีชีวิตให้อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย  สู่สังคมแห่งการเรียนรู้และอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน”

กองการศึกษา   แบ่งการบริหารภายในกองออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้

.  ฝ่ายบริหารการศึกษา

๑.๑ งานแผนงานและโครงการ

๑)  รวบรวมสถิติ ข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษา

๒)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน /การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

๓)  วิเคราะห์งาน/โครงการต่างๆ เพื่อนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี

๔)  จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กร

๕)  ศึกษาวิจัยงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

๖)  จัดทำแผนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑.๒ งานงบประมาณ

๑)  งานบริหารและควบคุมงานงบประมาณของกอง

๒)  จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

๓)  รวบรวมสถิติข้อมูลต่างๆ

๔)  วิเคราะห์งบประมาณ

๕)  รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผล

๑.๓ งานธุรการ

๑)  จัดให้มีทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ  มีการลงทะเบียนรับ-ส่ง  หนังสือให้เป็นปัจจุบัน

๒)  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้  อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เอื้อต่องาน              สารบรรณ  เช่น  ตู้เก็บเอกสาร  แฟ้มงาน  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร  ฯลฯ

๓)  จัดเก็บเอกสารทางราชการให้เป็นระบบระเบียบ  สืบค้นงาน  เช่น                 เทศบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง  ของเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ

๔)  ดูแล  บำรุง  รักษา อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลา

๕)  เปิด –  ปิด  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆ ของกองการศึกษา  โดยมั่นตรวจสอบดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทุกวัน

๖)  งานติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมการประชุมต่าง ๆ

๑.๔  งานการเงินและบัญชี 

๑)  จัดทำเอกสาร  หลักฐานทางการเงินและจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

๒)  จัดทำทะเบียนคุมฎีกา  ทะเบียนการรับ-จ่ายเงินลงบัญชีการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน

๓)  วางแผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงาน/โครงการ/ตามเทศบัญญัติ

๔)  แจ้งและรายงานการใช้จ่ายเงินให้ทราบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม/โครงการและสิ้นสุดงบประมาณ

๕)  บริหารและควบคุมงบประมาณและจัดบัญชีถือจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง

๑.๕  งานพัสดุและครุภัณฑ์ 

๑)   สำรวจความต้องการ  ความขาดแคลน  การดำเนินการจัดหา  จัดสรร  พัสดุ  ครุภัณฑ์  ให้ตรงกับความต้องการและให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ

๒)   จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

๓)   จัดทำทะเบียนบัญชีพัสดุ  ทะเบียนครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง  บันทึกรหัสครุภัณฑ์อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

๔)   ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายเงิน ควบคุมตรวจสอบ การจัดซื้อ-               จัดจ้างและจัดสรรพัสดุ  ครุภัณฑ์  ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

๕)   จำหน่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์  ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕

๖)   ตรวจสอบและรายงานพัสดุ  ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของทางราชการ

๗)   จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์  และน้ำมันเชื้อเพลิง

๘)   บริหารจัดการ  บำรุงรักษาอาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  และยานพาหนะ

.  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

๒.๑  งานกิจการศาสนา

๑) จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมจริยธรรมศีลธรรม

๒) สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมทางศาสนา

๒.๒ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

๑)งานจัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นของขาวบ้าน

๒)  จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย

๓) รวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาของชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้า

๒.๑.  งานการศึกษาประถมวัย 

๑)  บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒)  การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในและนอกระบบ

๓)  การส่งเสริมการพัฒนาเด็กวัย ๒-๕ ปี

๔)  กำกับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน

๒.๒  งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

๑)  งานสำรวจรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน

๒)  งานส่งเสริมและควบคุมคุณภาพมาตรฐานมาตรฐานการศึกษานอกระบบ

๓)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

  ๒.๓  งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา

๑)  ส่งเสริมการจัดตั้งห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ หรือศูนย์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลให้แก่ประชาชน

๒)  ส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชน

๒.๔  งานกิจการเด็กและเยาวชน 

๑)  จัดตั้งศูนย์เยาวชน สนามกีฬาหรือลานกีฬาเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน

๒)  จัดให้มีหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ  แก่เด็กและเยาวชน

๓)  จัดชมรมหรือกลุ่มกีฬาตลอดจนกิจกรรมกีฬานันทนาการเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะและหลีกเลี่ยงยาเสพติด

๔)  สนับสนุนส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา

๒.๕  งานกีฬาและนันทนาการ

๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

๒)  ให้การสนับสนุนและรณรงค์ให้ประชาชนเล่นกีฬาออกกำลังกาย

๓)  จัดกิจกรรมงานด้านกีฬาให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนโดยทั่วถึง

๒.๖   งานระบบสารสนเทศ

๑)  งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ

๒)  งานจัดเตรียมเอกสารข้อมูล รวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงานประจำปีให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓)  จัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

๔)  พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและเครือข่ายวิชาการเพื่อการศึกษา

๒.๗  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนของเด็กเล็ก

๒)   จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์และคุณลักษณะตามวัย

๓)  ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๔)  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์  การเรียนรู้

๕)  จัดหา  ผลิตสื่อ  นวัตกรรมการเรียนรู้  จัดทำเครื่องมือวัดแประเมินผล

๖)  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

.๘  งานดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑)  ทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒)  ปัด  กวาด  เช็ดถู  พื้นอาคาร  โต๊ะ  เก้าอี้

๓)  ดูแล  รักษา  รดน้ำต้นไม้  เปิด  ปิด  ประตู  หน้าต่าง  รั้ว  ของศูนย์เด็กเล็ก

๔)  หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๙  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย