กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองโนนสูง – น้ำคำ ได้จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2565 ขึ้นในระหว่างวันที่ 19  – 22 กรกฎาคม  2565  ที่จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี เป้าหมายคือคณะกรรมการชุมชน ผู้แทนกลุ่มอาชีพ ประชาชนทั่วไปและคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ จำนวน 145 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป