นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์

นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทรศัพท์ 084-6860976

 

 
         
   

นายอุดร สมต้น

รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 089-5766767
 

ร้อยตรีเร่งชัย หล้าจันท์

รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 094-2979561
 

นางสะอาด แก้วกิ่ง

รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 081-3801163
   

นางสุจิตรา ราญจิตต์

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 081-9342248
 

นางจงจิตร อืสเทอบือ

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 094-2905952
 

นายสุพจน์ ทิพชาติ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 083-4632772

 

       
   

นายปัญญา พรมแสนปัง

ประธานสภา
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทรศัพท์ 092-4156544
   
     

นายไพโรจน์ กองสีหา

รองประธานสภา
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทรศัพท์ 062-2282967
     

นางสมพักตร์ อ้อหิรัญ

เลขานุการสภา
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทรศัพท์ 089-9447584

       
   

ส.ต.อ.กงจักร ลือหาญ

ปลัดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทร 081-1718895
   
   

 

   
 

 

 

นางสาวอัจฉรา นาคทน

รองปลัดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทร 084-6013398
 

 

 

นางวรยา ฤิทธิมหา

หัวหน้าสำนัดปลัด
เบอร์โทร 086-8526298

 

 

 

 

 

 

 

นางเนตรดาว ชูชาวนา

ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 083-3446611
 

นายพิชัย หนูกลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 089-5694752
 

นางสมบัติ เหล่าชุมพล

ผู้อำนวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร 042-295609

 

 

 

 

 

 

 

นายพิชยะ บรรณสาร

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร 081-2620801
 

นางปราณี อุทัยบาล

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เบอร์โทร 081-7393605
 

นายเดชา ศรีปิดตา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร 086-6305057