ประกาศเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เรื่อง การลดขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาปฎิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน