เรียน ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากกรณีปิดสถานที่ชั่วคราวจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ขอให้แจ้งข้อมูลได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ โทร 042-295-566

เรียน ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากกรณีปิดสถานที่ชั่ว […]