ประกาศ

Icon

ประกาศเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 45 รายการ

Icon

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ

Icon

รายงานงบการเงินปี 2563

Icon

ประกาศเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Icon

ประกาศเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Icon

ประกาศเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

Icon

ประกาศเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกำหนดตำแหน่ง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

Icon

ประกาศเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

Icon

ประกาศเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563

Icon

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปเป็นสานงานประเภทวิชาการ กรณีที่เทศบาลร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยดำเนินการแทน

Icon

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

Icon

ซักซ้อมแนวทางการสำรวจข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตราการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Icon

เรียน ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากกรณีปิดสถานที่ชั่วคราวจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ขอให้แจ้งข้อมูลได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ โทร 042-295-566

เรียน ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากกรณีปิดสถานที่ชั่วคราวจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ขอให้แจ้งข้อมูลได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ โทร 042-295-566

Icon

ประกาศเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Icon

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Icon

ประกาศเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ

Icon

ประกาศประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ปี 2562

Icon

ประกาศอำเภอเมืองอุดรธานี เรื่อง กำหนดหน่วยและที่เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร

Icon

ประกาศเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ

Icon

ประกาศเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เรื่อง การเก็บ ขน กำจัดขยะมูลฝอย

Icon

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำรูปตัวยูระบบแรงดึง (สำเร็จรูป) ถนนกลางน้ำคำ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Icon

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Icon

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สาธารณะบ้านโนนสูง(สิบสามคูหา) หมู่ที่ 11 ต.โนนสูง

Icon

ประกาศเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

Icon

ประกาศเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ฉบับที่ 1/2560

Icon

ประกาศเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ฉบับที่ 2/2560

Icon

ประกาศเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างถนนแอสฟันท์ติกคอนกรีตทับคอนกรีตเดิม ถนนป่าหวาย 4 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ตำบลโนนสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Icon

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิมถนนโปร่งสว่าง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตำบลโนนสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Icon

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม ถนนบันลือฤทธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Icon

ประกาศเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม ถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 ต.โนนสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Icon

ประกาศเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

Icon

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวรรณศรี หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสูง

Icon

ประกาศเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เรื่อง ประมูลเช่าอาคารห้องน้ำพร้อมระบบน้ำบาดาลของเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ (ครั้งที่ 2)

Icon

ประกาศเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้ง 1/2561

Icon

ประกาศเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ

Icon

ประกาศเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เรื่อง เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Icon

ประกาศเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ 4 ปี