เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธีรวัฒน์ สนิทชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์