วันนี้เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ โดยกองการศึกษา ได้จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยให้รู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ และฝึกอบรมโครงการป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำในเด็กปฐมวัย ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมงานกู้ชีพของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่คุณครูและเด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ