เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยการรณรงค์เชิญชวนให้ชาวบ้านในชุมชนที่มีสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อวันที่ 29-30  สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ