กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองโนนสูง – น้ำคำ ร่วมกับ  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ จัดทำโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สร้างสุข สมวัย เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและ การจัดการความรู้  การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ  ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน  80 คน   โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกัน ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการพัฒนาตนเอง การดูแลสุขภาพร่างกาย และจิตใจให้มีสุขภาพที่ดีและ แข็งแรง
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย
  4. เพื่อส่งเสริมและบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป
  5. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้

โดยมีกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ เช่น การให้ความรู้ด้านสุขภาพ ภาวะโภชนาการ การตรวจสุขภาพ การออกกำลังกาย การฝึกอาชีพ และกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น