เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สร้างสุข สมวัย เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือ สร้างสุขสมวัย ขึ้นเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรมให้มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ นำโดย นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรขบวนการที่มีความรู้ความสามารถ และความร่วมมือจากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆเป็นอย่างดี