เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดำเนินการรับผิดชอบในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ในเขตเทศบาลและตระหนักถึงความจำเป็นในการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
  2. เพื่อเป็นการลดอัตราการป่วย-อัตราป่วยตายของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
  3. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโรคไข้เลือดออกและให้ความร่วมมือในการควบคุมโรคไข้เลือดออก

เป้าหมาย

– รณรงค์แจกทรายกำจัดลูกน้ำ แจกแผ่นพับโรคไข้เลือดออกและพ่นหมอกควัน ภายในเขตเทศบาล จำนวน 3 ครั้ง/ปี และพ่นหมอกควันในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก