เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ โดยกองสวัสดิการและสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชนประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ เป็นประธานพิธีเปิด และ ส.ต.อ.กงจักร ลือหาญ ปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และที่สำคัญที่สุด คือ ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนทั้ง 20 ชุมชน