เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ระพีพรรณ จันทรสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ