กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองโนนสูง – น้ำคำ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี 2565 โดยมีเป้าหมายเป็น คณะกรรมการชุมชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 29  เมษายน 2565 เป้าหมายจำนวน 100 คน งบประมาณที่ตั้งไว้ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะฝีมือ สร้างอาชีพ รายได้และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพของประชาชน โดยอาชีพที่นำมาแนะนำและส่งเสริมให้ประชาชน เช่น การจักสานตระกร้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การทำน้ำเพื่อสุขภาพ ฯลฯ