เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ร่วมกับโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ได้จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้เยาวชน นักเรียน/นักศึกษา รู้ถึงพิษภัยและวิธีป้องกันตนเองจากยาเสพติด
  2. ให้เยาวชน นักเรียน/นักศึกษา เป็นพลังขับเขื่อนให้สู่เยาวชนที่อยู่นอกสถานศึกษา
  3. เพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน นักเรียน/นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด บังเกิดความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันแก้ไข้เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
  4. เพื่อเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และสามารถ แจ้งข่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

เป้าหมาย

นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ จำนวน ๑๒๐ คน จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ไข้ปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกันของกระทรวงมหาดไทย