วันนี้เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้ “เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการรับมือเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ สร้างองค์ความรู้ และทักษะในการป้องกันอัคคีภัยให้กับ อาสาสมัคครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาล และเสริมสร้างทักษะในการแจ้งเตือนภัย การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมทักษะและการประสานงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของทีม กู้ชีพ – กู้ภัย ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น”