วันนี้ (27 มีนาคม 2567) เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2567 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ร.ต.กิตติวัฒน์ สารสังข์ นายสถิตย์ จันทร์คำ นายจิรวัฒน์ แซ่ตั้ง นายประหยัด สุวรรณหงส์ และนายมนัสนันท์ สุวรรณหงษ์ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครอุดรธานี เป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ