เทศบาลเมืองโนนสูงน้ำคำ ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการและจัดประชาคมเพื่อ พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ เทศบาลเมืองโนนสูงน้ำคำ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ณ หอประชุมเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำโดยอาศัยการประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ทั้งยังระดมสมองและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อพิจารณาวิเคราะห์โครงการ/ กิจกรรมร่วมกัน ระดมความคิดเห็นจากหลายๆ ฝ่ายไม่ว่าจะเป็น  ฝ่ายข้าราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรอิสระต่างๆในชุมชน กลุ่มต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

๒. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นหรือได้รับรู้โครงการ/กิจกรรมซึ่งแระชาชนเองเป็น  ผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์โดยตรง ได้มีส่วนร่วม ในการพิจารณาโครงการ/ กิจกกรมที่เทศบาลฯ จะดำเนินการ พัฒนาต่อไป

๓. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า ในบทบาทและความสำคัญของตนเองในการมีส่วนร่วม  กับองค์กรภาครัฐ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา และพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตนเองอาศัย และพัฒนาไปสู่องค์กรระดับประเทศต่อไป

เป้าหมาย

กรรมการประชาคมท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนทั่วไป ภายในเขตเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ทั้ง ๖ หมู่บ้าน ๒๐ ชุมชน/ผู้แทนหน่วนงานภาครัฐ และผู้แทนภาคเอกชน รวมทั้งส่วนราชการต่างๆ ทั่งภายในและภายนอก/ผู้แทนหน่วงงานภายใน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง,คณะกรรมการชุมชน และกลุ่มเยาวชน,สตรี,ผู้สูงอายุ และผู้พิการ,กลุ่มพลังอื่นๆ เช่น กลุ่ม อสม. กลุ่มอปพร. กลุ่มอาชีพ กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มอื่นๆฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คน