เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ